Ewolucjonizm – prądy, kierunki, filozofia
Ewolucjonizm – prądy, kierunki, filozofia

Ewolucjonizm wywodził się ze scjentyzmu, przyjął założenie, że zarówno człowiek, jak i społeczeństwo są takimi samymi organizmami jak wszystko, co żyje na ziemi, i podlegają takim samym prawom; najważniejsze z nich to prawo ewolucji, prawo stopniowego przekształcania się wszelkich form życia w coraz wyższe, coraz doskonalsze.

Postęp ten sprawia, że i człowiek i społeczeństwo rozwijają się stale, przy czym czynnikami owego rozwoju są: umysł ludzki i jego zdobycze w postaci tworów szeroko rozumianej kultury.

Im większe są osiągnięcia nauki, tym bardziej doskonali się technika, produkcja, przybywa bogactw, poprawiają się warunki życia, a wraz z tym następuje rozwój nie tylko intelektualny, ale i moralny człowieka. Następuje powolny rozwój pod warunkiem, że nie wystąpi działanie destrukcyjne, np. rewolucja naruszająca ład społeczny.

Twórcą ewolucjonizmu jest Karol Darwin, który w dziele “O powstawaniu gatunków…” (1859) podał wyczerpujące dowody swojej teorii.

Franciszkanizm - prądy, kierunki, filozofia
Epikureizm - prądy, kierunki, filozofia