Problemy związane z alkoholem
Problemy związane z alkoholem

Alkohol jest przyczyną wielu różnorodnych problemów społecznych i zdrowotnych, których rozpowszechnienie jest ściśle związane z wielkością spożycia. Rzeczywiste spożycie alkoholu w Polsce szacowane jest w ostatnich latach na 9,5-10 l. 100% alkoholu na głowę jednego mieszkańca. Spożycie rejestrowane jest zwykle niższe o 20-30% (np. w 1998 roku wynosiło ono 6,81 l.).

W latach 1990 – 1998 uległa poprawie struktura spożycia alkoholu. Zmniejszył się udział napojów spirytusowych w ogólnym spożyciu alkoholu i wynosił już tylko 35,2% (1990r.-60,89%). Stało się to poprzez zwiększenie konsumpcji piwa aż do 39,65% (1990r.-24,36%) oraz wina do 25,11% (1990r.-14,74%). Obecnie szacuje się, że napoje spirytusowe stanowią ok. 50% ogólnego spożycia, wina ok. 20%, a piwa ok. 30%.

Problemy społeczne spowodowane alkoholem dotyczą:

  • pijącej jednostki (m.in. bezrobocie, samobójstwa, skrócenie długości życia osób uzależnionych o 10-20 lat, zaburzenia rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej nastolatków, bezdomność i włóczęgostwo,)
  • życia rodzinnego (m.in. kłótnie, przemoc, niechciane ciąże, demoralizacja, dewiacje seksualne, zubożenie, rozkład rodziny, zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne u dzieci i innych członków rodziny itp.),
  • środowiska pracy (m.in. absencja – większa o ok. 30%, 30-70% spadek wydajności, pogorszenie jakości, 2-3 krotnie większa wypadkowość),
  • naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe (przestępczość – ok. 25% ogólnej liczby, prowadzenie pojazdów – ok. 20% wypadków, zachowania w miejscach publicznych m.in. agresja, wybryki pseudokibiców itp.)
  • przestępstw i wykroczeń związanych z obrotem alkoholem (nielegalna produkcja, import, sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedaż alkoholu nieletnim i nietrzeźwym, zabroniona prawem reklama, kryptoreklama).

Problemy zdrowotne dotyczą zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Wśród nich istotną role odgrywa uzależnienie od alkoholu, które można określić jako stan psychiczny i fizyczny, wynikający ze współdziałania organizmu i alkoholu. Stan ten charakteryzuje się zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze przymusem (trudną do odparcia chęcią) ciągłego lub okresowego używania alkoholu po to, aby doświadczyć psychicznych efektów jego działania lub, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku.

Innym skutkiem nadużywania alkoholu jest nieprawidłowości budowy ciała oraz zaburzenia metabolizmu powstałe w życiu płodowym wskutek alkoholizmu matki; są to wady wrodzone dotyczące najczęściej twarzy, klatki piersiowej, kończyn, palców dłoni i stóp, serca, mózgu oraz niedobór masy ciała; toksyczne działanie alkoholu, który prawie w całości przechodzi przez łożysko, może nie tylko spowodować pojawienie się wielu wad rozwojowych, ale też obumarcie płodu, poronienie lub przedwczesny poród; upośledzony jest także dalszy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.

W krajach, gdzie spożycie alkoholu na jednego mieszkańca waha się w granicach ok. 8 l. 100% alkoholu na głowę mieszkańca, osoby uzależnione od alkoholu stanowią 5-10% populacji, w krajach gdzie jest ono wyższe odsetek osób uzależnionych może być istotnie większy.

/Paweł

Alkoholizm
Zanieczyszczenia wód