O tym, że bezpłatna nauka jest mitem wie każdy. Kosztuje wszystko -książki, ksero, strój na zajęcia sportowe, drugie śniadanie. O takich luksusach jak szkolne wycieczki czy wyjścia do kina i wyjazdy integracyjne już nie wspomnę.

Wykształcenie jest koniecznością i chociaż byśmy bardzo, ale to bardzo nie lubili naszej szkoły, to uczęszczanie do niej jest podstawą przyszłego życia. Pełnego satysfakcji i zadowolenia z siebie i otoczenia. I mimo, iż nie każda rodzina jest w stanie zapewnić dziecku wystarczających środków, to istnieje wyjście. STYPENDIUM!

Stypendium przysługuje zarówno uczniowi jak i studentowi. A na jakie wsparcie możesz Ty liczyć? Przeczytaj i zastanów się który rodzaj pomocy będzie dla Ciebie odpowiedni.

W tym tekście przeczytasz:

STYPENDIUM SZKOLNE

Na stypendium szkolne może liczyć uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Jeśli w twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 316 zł netto możesz złożyć wniosek o stypendium.

O stypendium szkolne mogą się starać uczniowie:
–  szkół podstawowych,
–  gimnazjów.
–  szkół ponadgimnazjalnych,
–  liceów i szkół policealnych,
–  kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych (do ukończenia 24 roku życia),
–  wychowankowie ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych (do 18 roku).

Stypendium możesz przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi zajęciami (np. lekcjami języka niemieckiego), zakup podręczników itp.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres roku szkolnego – od września do czerwca.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek ten może być przyznany uczniowi, którego rodzinę dotknął wypadek losowy (np. pożar). Pomoc jest udzielana w formie pieniężnej lub rzeczowej. Jest on wypłacany niezależnie od zasiłku i można się o niego ubiegać nie później niż dwa miesiące po wystąpieniu zdarzenia losowego.

STUDENT Z PEŁNĄ KASĄ

Pełen zapału do nauki żak również nie zostanie bez grosza. W ramach pomocy materialnej może ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne – przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej

Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może otrzymać student, który w roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen.

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia naukowe i wykazywanie się aktywnością naukową, może być przyznane nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, udokumentowane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, może być przyznane nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku.

Stypendium na wyżywienie, przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej

Stypendium mieszkaniowe (dotyczy tylko studentów studiów dziennych)

Zapomogę, przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (śmierć albo ciężka choroba członka rodziny, klęska żywiołowa itp.).

Wysokość stypendium ustala rektor uczelni w porozumieniu z organem samorządu studenckiego.

Dobra wiadomość to ta, że każdy z Was studentów może otrzymywać równocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej np. stypendium socjalne ze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowią stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego lub semestru. Natomiast zapomogę możecie otrzymać dwa razy w roku akademickim i w przeciwieństwie do stypendiów (które wypłacane są w ratach) wypłacana jest jednorazowo.

Od 1 października 2006 r. o pomoc materialną mogą ubiegać się również doktoranci.

To jeszcze nie wszystkie możliwości jakie otwierają się przed Tobą. Są przecież środki Unijne, fundacji. Są również kredyty studenckie. Ale o nich, następnym razem…

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy finansowej znajdziesz na stronach WWW poszczególnych uczelni oraz na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pozostaje Ci zatem otworzyć książkę i z pasją zgłębiać wiedzę.

Przygotowała
Justyna Gul

Komunikacja - podstawy
Wywiad: Sebastian 'Woland' Pietrzak